• Bushwhacker, 2012 

    (University of Missouri--Kansas City. School of Dentistry, 2012)